mail
mail
facebook
facebook

1-700-500-545

Sodexo On-Site Services Israel

Menu

תקנון למניעת הטרדה מינית

לשון ה"חוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998" והתקנות לפיו, הן הקובעות.

תקנון למניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית היא התנהגות אסורה בחוק – החוק אוסר הטרדה מינית בכל מקום ובכל דרך שהיא; ברחוב, באוטובוס, בצבא, בבית ובמקום העבודה. המטריד צפוי לעונש של עד שנתיים מאסר.
המעשים האסורים: סחיטה לביצוע מעשה בעל אופי מיני, ניצול יחסי כפיפות או מרות באופן פיזי, מעשה מגונה (די באירוע יחיד), הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני, התייחסויות חוזרות למיניות האדם, התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם (די באירוע יחיד), התנכלות.
דוגמא להטרדה מינית: מעביד או עובד הנוגע בעובדת לשם גירוי מיני או החושף בפניה חלק מוצנע מגופו בלא הסכמתה, מעביד או עובד המאיים (במפורש או במשתמע) לפטר עובדת או לפגוע בזכויותיה אם זו תסרב לבלות עימו או לקיים עימו יחסי מין.
אילו מעשים לא יחשבו כהטרדה מינית? חיזורים הנעשים ברוח טובה מתוך הסכמה הדדית ורצון חופשי.
התנכלות אסורה: כל פגיעה בעובדת או במבקשת עבודה שמקורה בהטרדה מינית, או כל פגיעה במי שסייעה או העידה לטובת עובדת אחרת בתלונה על הטרדה מינית. דין המתנכל עד שלוש שנות מאסר.
אי הסכמה: על מוטרדת להראות בבירור שאינה מסכימה להתנהגות המטרידה – במילים או בהתנהגות. במקרים של קטין, חסר ישע, מטופל או ניצול יחסי תלות או כפיפות עבודה, אין חובה להוכיח אי הסכמה.
מתי להתלונן על הטרדה מינית והתנכלות? רצוי להתלונן על הטרדה או התנכלות כאשר הן קורות. ניתן לעשות זאת עד שלוש שנים לאחר האירוע. מומלץ לתעד את האירוע ככל שניתן ולגבותו בעדים (דהיינו לספר לחבר או לבן משפחה).
דרכי התגובה: החוק מציג ארבע אפשרויות. ניתן לנקוט בכולן או בחלקן:
– דין משמעתי פנימי – ניתן להתלונן על הטרדה אצל המעביד או אצל האחראי/ת למניעת הטרדה מינית בעבודה, במטרה לפתוח בהליכי משמעת פנימיים.
– בית הדין לעבודה – ניתן לתבוע מטריד, מתנכל ומעביד, וכן לתבוע פיצויים כספיים.
– בית משפט אזרחי – ניתן להגיש תביעת פיצויים נגד המטריד.
– תלונה במשטרה – במטרה לפתוח בהליכים פליליים.

חובת המעביד: מעביד חייב לנקוט אמצעים סבירים למניעת הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה. ניתן לתבוע מעביד אישית בגין מעשי עובדיו, באם לא נקט אמצעים למניעת הטרדה מינית או התנכלות.
– על המעביד למנות אחראי/ת לנושא הטרדה מינית במקום העבודה.
– על המעביד לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות.
– על המעביד לדרוש מכל עובד שלו להימנע מהטרדה והתנכלות, הן של עובדים והן של לקוחות.
– על המעביד לקיים פעולות הסברה והדרכה ולחייב כל עובד מטעמו להשתתף בפעילות.
– על מעביד המעסיק למעלה מ-25 עובדים לתלות תקנון בנושא הטרדה מינית במקום בולט לעין.

דין חברת כח אדם כדין מעביד.

טיפול המעביד במסקנות הבירור: המעביד, לאחר שקיבל את הסיכומים וההמלצות של האחראי/ת, יחליט תוך תקופה שלא תעלה על 7 ימי עבודה על הפעלת אחת הסמכויות שלהלן:
א.הרחקת ה”מטריד לכאורה” מהמתלוננת, במידה שלא תפגע במרכיב מתנאי העבודה.
ב.נקיטת צעדים כדי למנוע את הישנות המעשה, וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלוננת.
ג.פתיחה בהליכים משמעתיים, בהתאם להוראות המשמעת החלות במקום העבודה.

המעביד ימסור הודעה מנומקת בכתב על החלטותיו למתלונן, ל”מטריד לכאורה” ולאחראי/ת.

ניתן לפנות לאחראי/ת על מניעת הטרדה מינית בחברה:
רינת לחנה – סמנכ”ל משאבי אנוש בטלפון: 052-6502236

 

*כל שימוש בלשון נקבה מתייחס גם לזכר וההפך.

    סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

    רחוב האיילון 12, גני יער לוד 7135239 טלפון 1-700-500-545 פקס: 08-9206652

    דוא”ל: infoOSC@sodexo.com