mail
mail
facebook
facebook

1-700-500-545

Sodexo On-Site Services Israel

Menu

העובד המתריע

(Whistleblower) והגנת אינטרס החברה

העובד המתריע

1. עקרונות כלליים
1.1 החברה מחויבת לספק שירות מעולה ללקוחותיה, ולנהל את ענייניה בצורה אתית ומשפטית ולהגן על עובדיה מפגיעות בריאותיות. כאשר לעובדים יש חששות שהחברה או מישהו שנמצא בתוך החברה לא עושה דברים אלה, מדיניות ההתרעות תוכננה כדי לתת להם את ההזדמנות להביא את חששותיהם לתשומת לב החברה.
1.2. מדיניות זו היא קו מנחה בלבד ואינה מהווה חלק מחוזה ההעסקה של העובד.
1.3. למנהלים יש אחריות מיוחדת להקל על מימושה של מדיניות זו על מנת להבטיח כי העובדים מרגישים שהם מסוגלים להעלות את חששותיהם בלי פחד, בהתאם לנוהל שנקבע למטה.
1.4. העובדים אחראיים על ההצלחה של מדיניות זו וצרכים להבטיח כי הם נוקטים צעדים כדי לחשוף כל טעות או רשלנות שלהם הם מתוודעים. אם לעובדים יש שאלות בנוגע לתוכן או יישום של מדיניות זו, הם צריכים ליצור קשר עם מנהל הישיר שלהם.

2. מי מחויב למדיניות?
2.1. מדיניות זו חלה על כל אדם שעובד עבור החברה בכל הרמות ובכל דרגות, בין אם מדובר במנהלים בכירים, דירקטורים עובדים, קבלנים, חניכים, עובדים מהבית או עובדי קבלן.

3. איזה עניינים מכוסים?
3.1. עובדים צריכים לממש מדיניות זו אם יש להם חשש אמיתי, וכי יש יסוד להניח כי:
3.1.1. עבירה בוצעה ,מתבצעת, או צפויה להתבצע.
3.1.2. אדם נכשל, או סביר להניח שיכשל בציות לחובות המשפטיות שלו
3.1.3. מקרה של אי צדק התרחש, מתרחש, או צפוי להתרחש
3.1.4. הבריאות והבטיחות של כל אדם הייתה, או עשויה להיות בסכנה
3.1.5. הסביבה נפגעה, נפגעת, או עשויה להיפגע
או כל האמור לעיל היה , או עשוי להיות מוסתר במכוון.
3.2. דוגמאות לחששות שתעלינה במסגרת מדיניות זו כוללות: הפרה של סודיות, הונאות
כספיות, הטרדה של אחרים וכישלון בנוהלי בריאות ובטיחות.
מדיניות זו מאפשרת שחששות אלו יגיעו לידי החברה כך שתוכל לנקוט פעולות כדי לפתור את הבעיות שגרמו לחששות אלו, ובכך להגן על המוניטין שלה.

4. למי יש לפנות?
4.1. יש להעביר את החששות למנהל הישיר של העובד בשלב הראשון, אלא אם כן החשש מתייחס להתנהגות המנהל.
במקרה כזה, העובד צריך ליצור קשר עם סמנכ”ל משאבי אנוש.

5 . איך הפנייה צריכה להתבצע?
5.1. את החששות ניתן להעלות בעל פה או בכתב.
5.2. העובד זכאי להיות מלווה ע”י עמית או נציג הוועד בכל פגישה עם המנהל הישיר שלו ולפי נוהל זה. הגורם המתלווה לעובד חייב לכבד את הסודיות לגבי העובד ופרטי החקירה.

6. חקירה של חשש
6.1. החברה מחויבת לחקור את החששות באופן מלא, במהירות ובסודיות, אם המצב מאפשר זאת. בעקבות הגשת חשש רשמית בכתב, המנהל הישיר צריך לאשר את קבלת התלונה ולעשות סידורים מתאימים לחקירה.

6.2 . אורך והיקף החקירה יהיה תלוי בנושא של החשש. ברוב המקרים המנהל הישיר צריך לבצע הערכה ראשונית של חשש כדי לקבוע אם יש מקום לחקירה יסודית יותר או אם האינפורמציה, למשל, מבוססת על מידע שגוי.
6.3. במידת האפשר, העובד יהיה מעודכן בהתקדמות החקירה. עם זאת, הצורך בסודיות עשוי למנוע מהחברה לתת לעובד את הפרטים המלאים של החקירה או את הפעולות שננקטו. החברה שואפת להתמודד עם כל החששות במועד ותשתדל להתחשב בכל האינטרסים של כל המעורבים.
6.4. החברה מכירה בכך כי ייתכן שיש עניינים שלא ניתן לטפל בהם באופן פנימי שלגביהם יהיה צורך להודיע לרשויות חיצוניות אשר עשויות לדרוש להיות מעורבות בעניינים אלה במהלך או אחרי החקירה של החברה.
במידת האפשר ,החברה תיידע את העובד אם פניה למקור חיצוני עומדת להתבצע או שכבר התבצעה. עם זאת, החברה רשאית לבצע פנייה זו ללא ידיעתו או הסכמתו של העובד, אם החברה רואה זאת לנכון.

7. סודיות
7.1. החברה מכירה בכך שגילויים שנעשו במסגרת מדיניות זו עשויים להיות כרוכים בעניינים סודיים ורגישים ביותר ושהעובדים עשויים להעדיף לבצע גילוי אנונימי. למרות זאת, חקירה תקינה עלולה להיות בלתי אפשרית אם החוקר אינו יכול לקבל מידע נוסף מן העובד, או לברר אם הגילוי שלו נעשה בתום לב. עדיף שהעובד יחשוף את זהותו לחברה, ואחרי זה ינקטו אמצעים סבירים כדי לשמור את האנונימיות שלו.
7.2 . על מנת להימנע מלסכן את החקירה ברשלנות לכאורה, העובד יהיה צפוי לשמור בסוד את העובדה שהוא העלה חשש, את האופי של החשש ואת זהותם של המעורבים..
7.3. אם זה הכרחי עבור העובד להשתתף בחקירה, העובדה שהם העלו את החשש המקורי אמורה,ככל האפשר, להישמר בסוד. יש לנקוט באמצעים סבירים כדי להגן עליו מפני קורבנות או נזק כתוצאה מהגילוי. למרות כל האמצעים שהחברה עשויה לעשות, עדיין קיים הסיכון כי תפקידו של העובד המתריע עלול להתגלות לצד שלישי במהלך חקירה.

8. הגנה ותמיכה לעובד במתריע
8.1. בלי קשר לשאלה אם החששות הם מבוססים או לא
עובד שמעורר חששות באמת בתום לב לפי נוהל זה לא יפוטר ולא יינקט שום צעד לרעתו כתוצאה מפעולה כזו. צעדים לרעתו כוללים צעדים משמעתיים וקורבנות.
אם עובד מאמין כי הוא סובל לרעה בתוך מקום העבודה כתוצאה מהעלאת חששות לפי נוהל זה, עליו להודיע למנהל הישיר שלו \ לחבר הצוות בתוך מחלקת משאבי אנוש \ חבר וועד באופן מיידי. עובדים אשר יפעלו כנגד מי שהעלו חששות במסגרת מדיניות זו יטופלו לפי נוהל משמעת של החברה.
8.2. אם תחת הילך חקירה זה ניתן להסיק מסקנה שהחשש בוצע בזדון, בחוסר תום לב או במטרה לרווח אישי, העובד יטופל לפי נוהל משמע של החברה.

    סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

    רחוב האיילון 12, גני יער לוד 7135239 טלפון 1-700-500-545 פקס: 08-9206652

    דוא”ל: infoOSC@sodexo.com