mail
mail
facebook
facebook

1-700-500-545

Sodexo On-Site Services Israel

Menu

תוכנית המחר החדש של Sodexo

2025

תוכנית המחר החדש של Sodexo

חברת Sodexo מחויבת לקידום שוויון הזדמנויות, לעידוד רב תרבותיות בחברה וליצירת סביבת עבודה משלבת לכל העובדים. הייעוד שלנו הוא לשפר את איכות חייהם של כל האנשים שאנו משרתים ומעסיקים ולתרום לפיתוח הכלכלי, החברתי והסביבתי של הקהילות, האזורים והמדינות שבהם אנו פועלים.

בשנת 1966 היינו בין החברות הראשונות בעולם שהציבו גורם חברתי בבסיס המשימה שלה. למה? כי תמיד רצינו שהגידול שלנו יהיה הגיוני. הגיוני לעובדינו המופיעים מדי יום. עבור הלקוחות והספקים שלנו המחפשים מערכות יחסים על בסיס ערכים משותפים. לבעלי המניות שלנו, שרוצים צמיחה ממושכת. ולמיליוני האנשים שאנו משרתים המחזיקים אותנו באחריות יש להם השפעה חיובית מדי יום.

כדי להגשים את ייעודנו, יצרנו את התוכנית למחר טוב יותר – The Better Tomorrow Plan – אסטרטגיה גלובלית לקיימות עד 2020, שהושקה בשנת 2009. התוכנית האסטרטגית שבנינו מעצבת את מחויבותנו להוביל פיתוח בר קיימא באמצעות עזרה ללקוחותינו ולצרכני השירותים שלנו ליהנות מחיים מאוזנים ובריאים יותר לאורך זמן, להשפיע לטובה על החברה ולמזער את הנזק שפעילותנו עשויה לגרום לסביבה.

Better Tomorrow Plan מורכבת משלושה אבני יסוד:

מי אנחנו: עקרונות היסוד של הקבוצה. הפילוסופיה, ערכי הליבה, והעקרונות האתיים שלנו – אבני היסוד של עסק אחראי.
מה אנו עושים: קדימויות והתחייבויות לפעולה. לאחר תהליך של התייעצות עם בעלי עניין, ניסחנו התחייבויות ספציפיות לקיימות בחמישה תחומים עיקריים.
המעורבות שלנו: דיאלוג ופעולות משותפות עם בעלי העניין של הקבוצה: המחויבות שלנו לערב את העובדים, הלקוחות, הספקים, הצרכנים והחברה.
יחד, שלושת אבני היסוד האלה מעצבים את מחויבותנו להוביל פיתוח בר קיימא באמצעות העזרה ללקוחותינו ולצרכני השירותים ליהנות מחיים מאוזנים ובריאים יותר לאורך זמן, השגת השפעה חברתית מרבית ומזעור הנזק שפעילותנו עלולה לגרום לסביבה.

כפי שתוכלו לראות בתרשים שלהלן – המכונה גם מטריצת המהותיות שלנו, זיהינו ודירגנו את הנושאים בהתאם להשפעותיהם באמצעות ראיונות עם עובדים, לקוחות וצרכנים בתמיכת הארגון העולמי למלכ”רים. עסקי לאחריות חברתית.

    סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

    רחוב האיילון 12, גני יער לוד 7135239 טלפון 1-700-500-545 פקס: 08-9206652

    דוא”ל: infoOSC@sodexo.com