mail
mail
facebook
facebook

1-700-500-545

Sodexo On-Site Services Israel

Menu

תקנון

השימוש באתר Sodexo.co.il (להלן: “Sodexo“) כפוף לתנאי שימוש אלה (להלן: “האתר“). קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר זה מעיד על הסכמתך להם. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמו כן לנשים.

סימנים מסחריים

כל שמות החברות, הסימנים המסחריים, סימני השירות, השמות המסחריים, סמלי הלוגו והאייקונים, מוגנים בתקנות וחוקי סימני המסחר בישראל ובעולם. אין באתר זה כדי להעניק רישיון או זכות שימוש לכל סימן מסחרי המוצג באתר זה בלא שניתנה רשות בכתב מחברת Sodexo או מצד שלישי שעשוי להיות בעל הסימנים המסחריים האמורים.

פרטיות הנתונים

Sodexo ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות, והגולש באתר בעצם אספקת הנתונים, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור (וכל כן מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש על ידי התחקות אחר השימוש בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעות Cookies) עשויים להישמר במאגרי המידע של Sodexo ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את אתר האינטרנט ו/או כל מערכת אחרת, וישמש לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים המוצעים, וכן לשם צרכים סטטיסטיים.

Sodexo שומרת על המידע אשר מתקבל אצלה מגולשי האתר בהתאם לסטנדרט המקובל בשוק ובהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

קישורים אל אתר www.sodexo.com

אתר Sodexo ישראל מתיר להשתמש בקישורי היפר-טקסט המפנים אל תוכן האתר, כל עוד הקישורים האמורים עומדים במדיניות הקישורים של החברה, כמפורט להלן:

(1) כאשר קישור נבחר על ידי משתמש, על הקישור להציג את האתר בחלון חדש על מסך מלא, ולא בתוך מסגרת באתר המכיל את הקישור (חל איסור על קישורים פנימיים – deep-linking – “קישור עמוק”). קישור זה יוצג בפני המשתמש ממחשבי Sodexo בלא כל התערבות מצד המקשר בעיצובו, תוכנו או פעולתו.

(2) מותר להשתמש בקישור טקסט בלבד לאתר וחובה לציין בבירור כי זהו קישור לאתר Sodexo.
(3) המראה, המיקום או ההיבטים אחרים של הקישור, לא יפגעו או יפגמו במוניטין המתקשר לשמות ולסימנים המסחריים של Sodexo. אתרים המכילים תוכן שנוי במחלוקת, פורנוגרפי, הסתה לאלימות או גזענות, אינם מורשים לכלול קישור לאתר החברה.

(4) Sodexo רשאית לדרוש על פי שיקול דעתה הסרתם של קישורים לאתריה.

השימוש באתר 

השימוש באתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים ובפרטים האחרים המתפרסמים באתר. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה של Sodexo בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן). בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מ- Sodexoבאמצעות תוכנות מסוג זחלני רשת (Crawlers, Robots וכד’), או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

קובצי Cookie

Sodexo ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להתקנה בעת הביקור באתר של קבצי Cookie, אשר יותקנו אוטומטית בדפדפן האינטרנט של המשתמש. קובץ Cookie אינו משמש לזיהוי משתמשים בשמם או בכתובתם אלא לרישום מידע על פעילותם באתר. ניתן לבטל את התקנת קובץ ה-Cookie בהגדרות הדפדפן.

Sodexo שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בנתונים שהוכנסו על ידי המשתמש במסגרת רישומים באתר זה לצרכי הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, דואר אלקטרוני, SMS ו/או בדרך אחרת.

 Google Analytics

אתר זה משתמש ב-Google Analytics, שירות איסוף וניתוח נתונים לרשת המסופק על ידי Google, Inc. (להלן “Google“). Google Analytics משתמש בקובצי Cookie, שהם קובצי טקסט המותקנים במחשבו של המשתמש, כדי לסייע לאתר לנתח את אופן השימוש בו. המידע אודות השימוש (לרבות כתובות IP) יועבר לידי Google ויוחזק בשרתיה. Google תשתמש במידע זה לצורך הערכת השימוש באתר, לאיסוף דו”חות על פעילותו עבור מפעילי האתר, ולמתן שירותים הנוגעים אליו בפרט וברשת בכלל. Google עשויה עוד להעביר מידע זה לצד ג’ אם תידרש לעשות זאת על פי דין, או כאשר צד ג’ יעבד את המידע בשמה של Google. Google לא תקשר כתובות IP לכל פרטים אחרים שמוחזקים על ידה. באפשרותך לסרב להשתמש בקובצי Cookie על ידי בחירת ההגדרות המתאימות בדפדפן, ואולם, לתשומת לבך, אם תעשה זאת ייתכן שלא תוכל לנצל את מלוא האפשרויות באתר זה.

בעצם השימוש באתר זה, הנך נותן את הסכמתך לעיבוד מידע אודותיך על ידי Google באופן ולמטרות המתוארים לעיל.

שינויים באתר והפסקת השירות

Sodexo רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך את השימוש באיזה מהשירותים המוצעים והקיימים באתר האינטרנט, כולם או חלקם, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן ובכלל זה מידע שנמסר על ידך. Sodexo תעשה כן, בין היתר, בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר ו/או באמצעות  Sodexo.

הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות Sodexo על פי כל דין ועל פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.

כתב ויתור על אחריות

כל התוכן באתר זה מסופק כמו שהוא (“as is”), וככל שהוא זמין (“as available”), ללא אחריות מכל סוג, במפורש או על כל המשתמע מכך. Sodexo אינה נותנת כל ערובה באשר לדיוק, שלמות, נכונות או אמינות של כל תוכן הנמסר באמצעות אתר זה. המשתמשים אחראים לאמת את המידע בטרם יסתמכו עליו. השימוש באתר ובתוכן המסופק באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד.

Sodexo מתנערת מפורשות מכל אחריות, בין אם עקב עילה חוזית, נזיקית, רשלנית, אחריות קפידה או אחרת, בגין כל נזקים תוצאתיים או מיוחדים, ישירים, עקיפים או מקריים, הנובעים או קשורים בכל דרך לגישה לאתר או לשימוש בו.

קישורים באתר www.sodexo.com עשויים להפנות משתמשים לאתרים שאינם נתונים לשליטתה של החברה.

Sodexo אינה אחראית לנזקים שנגרמו מתוכן המקושר לאתריה.

המשתמשים אחראים לנקוט בכל אמצעי הזהירות ההכרחיים כדי להבטיח שכל תוכן שהם מקבלים מן האתר נקי מווירוסים.

Sodexo אינה מצהירה או מתחייבת כי השימוש באתר יתנהל ללא הפרעות או שגיאות, ואינה נושאת באחריות בגין בעיות שמשתמשים נתקלו בהן במהלך ההתחברות לאתר או כל כשל בתקשורת.

Sodexo לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך או למערכות המחשב שלך לרבות אובדן מידע וכל נזק אחר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובשירותים שתגיע אליהם באמצעות איזה מהשירותים והקישורים הקיימים באתר, ובפרט באמצעות מנוע החיפוש והאינדקס. Sodexo לא תשא באחריות כלשהי לאיחור, אובדן, שיבוש או כשל בשמירה על המידע שלך או על מידע שנמסר על ידך ובכלל זה מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר.

Sodexo לא תשא באחריות לכל מידע, יעוץ או עצה בין בעל פה ובין בכתב אשר יתקבלו אצלך כפועל יוצא מהשימוש באתר. מידע אותו ניתן לקבל מהאתר כאמור אינו תחליף לשימוש באנשי מקצוע וקבלת יעוץ מוסמך והשימוש בו הינו על אחריותך בלבד.

שינוי באתר

Sodexo רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר. בכל עת תוכל לעניין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמוד הכניסה לאתר ובמדורים השונים.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את Sodexo, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן – רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם –ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את Sodexo, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כל שהוא כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום באתר האינטרנט, על איזה מהשירותים הכלולים בו.

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר לתנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי Sodexo ו/או בקשר לתנאי שימוש אלה תובא בפני בורר אשר יהיה עו”ד הבקיא בתחום האינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו”ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי.

הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל, היה ו- Sodexo תתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא הנובע מכל מעשה או מחדל שלך, היא תהיה רשאית לצרף אותך כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ”ח -1968 יהיה בית המשפט שמושבו בעיר תל אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בישראל.

    סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

    רחוב האיילון 12, גני יער לוד 7135239 טלפון 1-700-500-545 פקס: 08-9206652

    דוא”ל: infoOSC@sodexo.com